Ochrana osobných údajov

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Poskytovateľa: osoby poskytujúcej svoje osobné údaje (ďalej len: ,,poskytovateľ“),

udelený

Prevádzkovateľovi: Ján Šimko, so sídlom Námestie Andreja Sládkoviča 336/5, IČO: 22625518, DIČ: 1020559452, IČ DPH: SK1020559452, zapísanej Okresný úrad Banská Bystrica Číslo živnostenského registra: 601-6633, tel.: +421 905 641 077, mail zodpovednej osoby: info@penzionpodskalicou.sk (ďalej len: ,,prevádzkovateľ“),

v nasledovnom znení:

 1. Kliknutím na políčko ako poskytovateľ osobných údajov dávam v zmysle Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len: ,,Zákon o ochrane osobných údajov“), ktorým sa zároveň implementuje Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len: „GDPR“) súhlas, aby prevádzkovateľ v manuálnej i automatizovanej forme spracovával a uchovával moje osobné údaje v mnou poskytnutom rozsahu, vo všetkých svojich informačných systémoch, za účelom riadneho plnenia zmluvy uzavretej medzi poskytovateľom a prevádzkovateľom, alebo za účelom poskytnutia vybranej služby. Tento súhlas udeľujem prevádzkovateľovi na dobu 2 rokov od ich poskytnutia. Daňové doklady sa uchovávajú v zmysle príslušných ustanovení zákonov SR 10 rokov. Súhlas so spracovaním osobných údajov môžem odvolať kedykoľvek písomnou formou. Tento súhlas zanikne bezodkladne od doručenia odvolania súhlasu prevádzkovateľovi.
 2. Právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas v zmysle článku 6, odst.1 písm. a) GDPR, účel poskytnutia údajov: uzavretie zmluvy, poskytnutie vybranej služby, poskytnuté osobné údaje: meno, priezvisko, dátum  narodenia, adresa trvalého pobytu, tel. kontakt, e-mail.
 3. Vyjadrením súhlasu udeľuje poskytovateľ prevádzkovateľovi právo postúpiť nevyhnutné minimum jeho osobných údajov (meno a priezvisko, adresa, telefón, e-mail) tretej strane za účelom riadneho plnenia zmluvy uzavretej medzi poskytovateľom a prevádzkovateľom a poskytnutia vybranej služby, pričom okruhom takých tretích strán podľa povahy dohodnutých podmienok je ktorýkoľvek alebo viacerí z nasledujúcich: prepravca, dodávateľ, splátková spoločnosť, servis, daňový úrad, účtovná kancelária, príp. ďalšia tretia strana, ktorej súčinnosť je však nevyhnutná pre dodržiavanie zákonov SR, riadne plnenie zmluvy a poskytnutie služby. Rovnako tak sa prevádzkovateľ zaväzuje zabezpečiť odstránenie osobných údajov poskytovateľa, ktoré poskytol tretej strane bezodkladne po tom, ako nastane niektorá zo skutočností uvedená v tomto súhlase, okrem prípadov, kedy boli takéto údaje poskytnuté tretej strane v zmysle zákonov SR.
 4. Spracovávané osobné údaje nebudú bez písomného súhlasu poskytovateľa zverejnené, sprístupnené, použité na reklamnú a propagačnú činnosť prevádzkovateľa.
 5. Za predpokladu dodržania požiadaviek stanovených v predpisoch na ochranu osobných údajov má poskytovateľ nasledovné práva:
 • Právo na prístup k údajom: právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či  spracúva jeho/jej osobné údaje, ktoré osobné údaje spracúva, zároveň môže požiadať o poskytnutie kópie spracúvaných osobných údajov,
 • Právo na opravu: právo, aby boli jeho nesprávne osobné údaje bez zbytočného odkladu opravené alebo doplnené,
 • Právo na vymazanie: právo požadovať, aby bez zbytočného odkladu boli jeho osobné údaje vymazané v prípade, ak jeho osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli spracúvané, alebo ak sa osobné údaje spracúvali nezákonne. Právo na vymazanie sa neuplatní, ak je spracúvanie osobných údajov potrebné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov prevádzkovateľa,
 • Právo na obmedzenie spracúvania: právo požadovať, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie jeho/jej osobných údajov v prípadoch stanovených v predpisoch na ochranu osobných údajov, najmä ak zákazník/dodávateľ napadne správnosť osobných údajov alebo spracúvanie nie je v súlade s právnymi predpismi alebo prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na stanovené účely,
 • Právo na prenosnosť údajov: v prípadoch stanovených v predpisoch na ochranu osobných údajov, t.j. ak sa osobné údaje spracúvali automatizovanými prostriedkami na základe plnenia zmluvy, má poskytovateľ právo získať poskytnuté osobné údaje, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo požadovať, aby tieto osobné údaje boli prenesené inému prevádzkovateľovi,
 • Právo namietať: Ak je spracúvanie osobných údajov vykonávané na právnom základe existencie oprávneného záujmu prevádzkovateľa na spracovaní podľa GDPR, poskytovateľ má právo namietať voči takému spracúvaniu. Prevádzkovateľ nesmie tieto údaje ďalej spracúvať, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami a právami zákazníka, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov prevádzkovateľa. Poskytovateľ má právo kedykoľvek namietať aj proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sú spracúvané na účely priameho marketingu,
 • Právo odvolať súhlas: Ak je spracúvanie osobných údajov vykonávané na právnom základe súhlasu, tento súhlas môže poskytovateľ kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania údajov, ktoré vychádzalo zo súhlasu pred jeho odvolaním.
 1. Práva podľa predchádzajúceho odseku si môže zákazník uplatniť kontaktovaním  prevádzkovateľa prostredníctvom vyššie uvedených kontaktných údajov.

Zákazník má právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky alebo na iný príslušný dozorný úrad, a to najmä v prípade, ak predpokladá, že došlo k porušeniu práv v súvislosti so spracúvaním jeho/jej osobných údajov.

 1. Poskytovateľ potvrdzuje udelením svojho súhlasu, že prevádzkovateľ splnil oznamovaciu povinnosť v súlade s článkom 13. nariadenia GDPR.

Súhlasím [  ]     Nesúhlasím [  ]

 1. Kliknutím na políčko ako poskytovateľ dávam v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov a GDPR súhlas, aby prevádzkovateľ použil moje osobné údaje v mnou poskytnutom rozsahu, na jeho reklamnú a propagačnú činnosť za podmienok vymedzených v bode 1. až 5.

Súhlasím [  ]     Nesúhlasím [  ]

V Banskej Bystrici dňa 10.06.2019